Submitted by: muyar   Date: 02-05-2017 21:11
make ve do fiillerinin farkı

 

Make & Do

'"make ve do' fiilleri birbirlerine benzer anlam taşıdıkları halde kullanım yerleri farklıdır. 

"make" bir işi, eylemi yapmak, üretmek, inşaa etmek anlamında kullanılır. «make» cümlelerde ana fiil olarak kullanıldığı gibi tamlama ve deyimlerde de kullanılmaktadır.

"Make

"do" için TIKLAYINIZ!!!

1. Bir şey üretmek, yapmak, yaratmak, ortaya koymak, inşa etmek.

He makes his own cook.
Kendi yemeğini kendisi yapar.

My mother makes some tea after diner every evening.
Annem her akşam yemekten sonra çay yapar.

God made man.
Tanrı insanı yarattı.

Tofaş cars are made in Bursa.
Tofaş marka arabalar Bursa'da üretilir.

He makes his bed by himself.
Kendi yatağını kendisi yapar.

She is makeing coffee.
O çay yapıyor

He has made a cake.
O kek yaptı. 

2. birisine bir şey yaptırmak (make someone do something)

The news made us happy.
Haber bizi mutlu etti.

His joke made them all laugh.
Şakası onların hepsini güldürdü.

 

3. bir şey olmak

He will make a good basketball player. 
O iyi bir basketbolcu olur.

4. kazanmak

His father makes 30.000 TL a year.
Babası bir yılda 30.000 TL kazanır.

We made 500 kilometers yesterday.
Dün 500 kilometre yaptık.

My grandfather has made his will.
Büyük babam vasiyetini taptı.

Make aşağıdaki gibi phrase'lerde de kullanılabilir:

Make an agreement                  anlaşma yapmak
Make an announcement             duyuru yapmak
Make an attempt                       bir teşebbüste bulunmak
Make a bargain                         pazarlık yapmak
Make a bed                               yatak yapmak (genellikle «tidy the bed, clothes» yatağı yapmak, elbiseleri toplamak anlamına geldiği gibi «manufacture the furniture» yatağı imal etmek anlamına gelir.) 
Make a change                         değişiklik yapmak
Make a decision                        karar vermek
Make certain                           emin olmak
Make dinner                            akşam yemeğini yapmak
Make a discovery                     bir keşif yapmak
Make an effort                         çaba göstermek
Make money                             para yapmak/kazanmak 
Make a noise                          gürültü yapmak
Make an error                          yanlış yapmak
Make a mistake                       hata yapmak
Make an offer                           teklif yapmak
Make a phone call                    telefon etmek
Make a profit                            kar yapmak
Make progress                         gelişmek kaydetmek
Make a promise                        söz vermek
Make a search                           araştırma yapmak
Make a speech                           konuşma yapmak
Make start                                başlangıç yapmak
Make a statement                      söz etmek
Make a left turn                         sola dönüş yapmak
Make a request                         ricada bulunmak
Make sense                              akla uygun gelmek
Make fun of someone                 biriyle alay etmek
Make one's mind                       karar vermek
Make friend's                             arkadaş edinmek

 

«Make» yapılmış phrase'lerden örnekler:

be made for doing something / to do something 
bir şey için yaratılmış olmak

Everybody says that Tülin and Caner were made of each other. 
Herkes Tülin ile Canerin birbirleri için yaratıldıklarını söylüyor.

I wasn't made for getting up early.
Ben erken kalkmak için yaratılmadım.

I wasn't made to marry a poor man like you.
Senin gibi fakir biriyle evlenmek için yaratılmadım.


What someone is made of = What someone can achieve or what they are really like
Herhangi birisinini yababileceği yada başarabileceği bir şeyi ifade ederken.


Let's see what you are really made of.
Görelim bakalım nasıl birisin. (Ne başarabilirsin)

'made' fiilinin farklı kullanımları:

Anadol is a Turkish made car.
Anadol bir Türk yapımı arabadır.

The furniture in our home is Italian made.
Evimizdeki mobilyalar Itayan yapımıdır.

This is a hand made carpet.
Bu el yapımı bir halıdır.

 

be made of money = be rich
Zengin olmak 

They are made of Money.
Onlar çok zengin.

I cannot afford to buy this golden necklace. Do you think I'm made of money?
Bu altın gerdanlığı almaya gücüm yetmez. Sen beni çok zengin mi zannediyorsun?

MAKE ILE YAPILABILECEK DIĞER FIIL GRUPLARI VE TAMLAMALAR

make a breakfast
make a mess
make things better
make a deal
make an appointment
make an apology
make a complaint 
make an exception 
make an excuse 
make a loss 
make love 
make peace 
make a suggestion 
make war
make an accusation
make an application
make a fortune
make a guess
make a habit of stg
make an impression
make an inquiry
make a choice
make a journey
make a claim 
make a law
make a comment
make a contribution
make a criticism
make a deduction
make a demand
make a name


"do" için TIKLAYINIZ!!!

Comments: (0)

No comments yet

Ratings: