Submitted by: muyar   Date: 02-05-2017 17:43
Belirsiz Geçmiş Zaman

 

PRESENT PERFECT TENSE

(BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMAN)


Önemli Not: Present Perfect Tense’i çalışmadan önce Simple Past Tensei tekrar inceleyiniz. 

Simple Past Tense tekrar etmek için Tıklayınız!


Present Perfect Tense’in Yapısı 

Türkçede tam olarak karşılığı bulunmayan Present Perfect Tense’in öğrenciler tarafından kavranması oldukça güç olmaktadır. Bu zaman iki öğeden meydana gelmektedir. Birincisi aynen geniş zamanda kullandığımız şekliyle 'have has' yardımcı fiilidir. İkincisi ise esas fiil olarak kullanacağımız "fiilin üçüncü "şeklidir. (have / has + V3

Fiilin üçüncü şekli fiile -ed eklenerek yapılan Regular Verbs (Düzenli Fiiler) ya da fiilin değişime uğradığı Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller)'dir.


Olumlu Cümle 

Present Perfect Tense’de her durumdaki (olumlu / olumsuz / soru ) cümlelerde Iyouwethey öznelerinden sonra daima have yardımcı fiili ve V3 kullanılır.

have studied English. 

You have given the clues. 

We have bought a new car. 

They have gone to New York. 

Eğer özne hesheit yani 3. tekil şahis ise o zaman have yerine has ve yine fiilin 3. hali V3 kullanılır.

He has read the book. 

She has visited the museum. 

It has flown.


Olumsuz Cümle :

«Present Perfect Tensede de bütün tenslerde olduğu gibi cümleyi olumsuz yapmak için yardımcı fiile yani have / has»e not eklenir. Ve yine fiilin üçüncü hali «V3 kullanılır.

haven't written the letter. 

You haven't replied

We haven't asked the question. 

They haven't completed the construction. 

He hasn't watched the film. 

She hasn't cooked the meal. 

It hasn't drunk the milk.


Soru Cümlesi :
»Present Perfect Tensede de bütün tenslerde olduğu gibi cümleyi soru yapmak için yardımcı fiil yani have / has" cümlenin başına yazılır yani özneden önce yazılır. Ve yine fiilin üçüncü hali «V3 kullanılır.

Have I asked that question? 

Have you read the newspaper? 

Have we solved the problem? 

Have they sold the house? 

Has he clarified the problem? 

Has she had an accident? 

Has it climbed the wall?


Kullanıldığı Durumlar 

1. Geçmişte başlamış halen devam eden hal ya da eylemleri ifade ederken.

have lived in Istanbul since 2004 (and I still do)

2004'den beri İstanbulda yaşamaktayım (halen İstanbulda yaşıyorum)

They haven't lived here for years.

She has worked in the bank for five years.

We have had the same car for ten years.

— Have you played the piano since you were a child?


2. Bir s üredir devam eden fakat henüz tamamlanmamış eylemleri ifade ederken.

She has been to the theatre five times this week (the month isn't over yet)

have worked hard this week.

It has rained a lot this year.

We haven't seen her today.

3. Geçmiş ile şu an arasında belirsiz bir zaman diliminde tekrarlanan bir eylemi anlatır. 

We have visited Cyprus several times.

They have seen that film four times.

She has visited them frequently.

We have drunk coffee at that cafe many times.

4. Çok yakın bir geçmişte tamamlanmış bir eylemi anlatır. (just »henüz, şimdi, şu anda, en son yapılan eylem" zarfı ile ifade edilir.) 

have just finished my homework.

have just eaten.

We have just watched the program.

My father has just come.

5. Zamanı önemsiz olan bir eylemi anlatır.

He has read The Horse Whisperer. (Kitabın okunması yani sonuç önemlidir.)

Someone has eaten my cake!

She's studied English, Maths and History.

6. Geçmişteki deneyimlerimizi ifade eder (have / has (Subjectever?)

Have you ever? yapısı Türkçede de çok sık olarak kullandığımız bir yapıdır ve “sen ömründe hiç …”, “sen şimdiye kadar hiç …” gibi anlamlara gelir. 

— Have you ever seen that film? (Bu filmi seyrettin mi?) 

— Have you ever read this book? (Bu kitabı okumuş muydun?)

— Has she ever worked in a factory? (O hiç bir fabrikada çalışmış mı?)

Have you ever been to? ve have you ever gone to? cümlelerindeki been ve göne yapısı ise farklı iki kullanımdır. been bir yerde daha önceden bulunmuş olmak, daha önceden oraya gitmiş, ya da orayı görmüş olmak (şu anda orada değil) anlamlarına gelirken, gone bahsedilen yerde olmak, gitmiş ve şu anda orada olmak anlamındadır. 

Önce been yapısını inceleyelim:

Have you ever been to Ankara? (Sen hiç Ankara’da bulundun mu?) 

Yes, I have / No, I havent 

(Kişi Ankara’da değildir, daha önceden Ankara’da bulunup bulunmadığını, oraya gidip gitmediğini soruyoruz.) 

Gone yapısı ise şöyledir: 

Where is Ahmet?

Ahmet nerede?

He has gone shopping.

Alişverişe gitti. (Şu anda burada değil.)


ÖNEMLİ NOT: When, where, who sorularına ayrıntılı cevaplar vermek istediğimizde, Simple Past tense kullanılır. 

Örnek(1):

Have ever been to Ankara?

Hiç Ankara’da bulundun mu?

Yes, I have.

-Evet.

— When did you go there?

Oraya ne zaman gittin? 

I went there two years ago?

İki yıl önce gittim.

Bu örnekte olduğu gibi have you ever been to? yapısını bir diyalog içinde kullanırken when, where, who soru kelimeleri ve bunlara verilen cevaplar Simple Past Tensede kullanılır.

Örnek (2):

Have you ever seen a crocodile? 

-Yes, I have. 

When did you see it? 

I saw it last year. 

Where did you see it? 

I saw it at the zoo? 

Örnek (3): 

Hasan has gone Ankara.

When did he go there? 

He went there last year.

etc.

 

Comments: (0)

No comments yet

Ratings: